อบรมสร้างสื่อการเรียนการสอน e-book
นักเรียนฝึกทักษะงานช่าง
คณะครูร่วมงานวัดประจำปี
กิจกรรมวันตริสต์มาส
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมสานสายใยรักบ้าน-โรงเรียน
นักเรียนรับเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมฯ ครังที่ ๖๔
English Camp
ครบรอบ ๑๑๑ ปี
สมาชิกหมู่ 8 (บ้านตลิ่งแดง) มอบทุนการศึกษา

Additional information